Thermo-electric Modules

熱電致冷晶片 (TEC / Peltier)

AuSn Thermo-electric Modules

金錫致冷晶片

特徵

這款產品應用於要求高性能的光通訊行業的光點,泵浦激光器以及其他大功率的雷射激光器

式樣

品名 Imax(A) Vmax(V) △Tmax(℃) Qcmax(W) 外形尺寸(mm) PDF
W1 L1 L2 T(M) 特性 圖紙
28036/018/012 MN 1.2 2.4 76 1.6 3.7 3.2 3.95 1.03
28031/023/020 M 2.0 3.4 80 3.7 6.1 8.2 - 1.65

●各式熱電致冷晶片的式樣圖紙·特性圖可供參考